Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Sala ngày 18/07/2022