Gia Phúc Real khai trương văn phòng ngày 04/10/2020

Gia Phúc Real tổ chức khai trương văn phòng ngày 04/10/2020 với sự hiện diện của Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể nhân viên